avatar-1

Achal S Ambadkat

HVAC Site Enigneer
Mumbai ramambadkar11@gmail.com

avatar-1

Nilesh Nayak

HVAC Design Engineer
Maharashtra nnilesh354@gmail.com

avatar-1

Mohd Khaled

HVAC Jr.Project Engineer
Hyderabad mohdkhaled797@gmail.com

avatar-1

Narsingh

MEP Design Engineer
Mumbai narsinghraw99@gmail.com

avatar-1

Ajaykumar Patel

HVAC Site Engineer
Mumbai ajaypatel02525@gmail.com

avatar-1

R.Sathya

HVAC Sales Engineer
Chennai sathyario005@gmail.com

avatar-1

Yammala Chiranjeevi

HVAC Site Engineer
Hyderabad chirusmart21@gmail.com

avatar-1

Shivam Kumar

HVAC Sales Engineer
Delhi shivamkumarpushpak3052@gmail.com

avatar-1

Tarique Anwar

HVAC Site Engineer
Delhi tariquenwar386@gmail.com

avatar-1

Shivam Kumar

Electrical Design Engineer
Hyderabad sivamk519@gmail.com

avatar-1

Rahul Shelar

Electrical Engineer
Mumbai rahulshelar959@gmail.com

avatar-1

Chinnapattu Purendra

Electrical Trainee Design Engineer
Hyderabad chinnapattupurendra@gmail.com